Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid

Visie op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) behoren al sinds de oprichting van de Melkweg in 1970 tot onze kernwaarden. Onze organisatie moet een afspiegeling zijn van de samenleving, en aan creativiteit een veilige plek bieden. We geven ruimte aan verschillende, waardevolle verhalen en visies die Amsterdam kent en geloven in een betere wereld als verschillen gevierd worden.   

Visie
Omdat onze missie om divers, inclusief en gelijkwaardig te zijn verweven is met de identiteit en het fundament van de Melkweg, bestrijden we uitsluiting actief, creëren we kansen binnen de Melkweg en stimuleren we bewustwording over inclusief samenwerken. We willen graag dat iedereen zich bij ons welkom voelt, zichzelf kan zijn en niemand wordt buitengesloten. 

We streven er continu naar een inclusieve organisatie te zijn en inclusiever te worden. Dat doen we aan de hand van de Code Diversiteit & Inclusie en met focus op de vier aandachtsgebieden Programma, Publiek, Personeel en Partners. We zijn ons hierbij bewust van de diversiteit van gender, leeftijd, geloofsovertuiging, fysieke en mentale mogelijkheden, (culturele) achtergrond, etniciteit, geaardheid en persoonlijke context en richten de organisatie zo in dat onderlinge verschillen de Melkweg versterken. Dat doen we door intern trainingen bewustwording en omgangsvormen aan te bieden, te onderzoeken en meten in hoeverre de Melkweg als inclusief wordt ervaren en acties te initiëren op het gebied van DIG. 

Om zeker te weten dat we iedereens stem binnen de Melkweg kunnen horen, werken we met twee groepen aan het aandachtgebied DIG: de werkgroep en de klankbordgroep. De werkgroep houdt zich bezig met het schrijven en toetsen van beleid, het doen van onderzoek en aanbevelingen en DIG op de agenda zetten en houden. De werkgroep raadpleegt de DIG klankbordgroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van medewerkers - minimaal één per afdeling -, voor advies en suggesties. Om DIG nog meer te verweven in ons DNA, borgen we DIG-zaken in beleid en is DIG onderdeel van de jaarplannen van iedere afdeling binnen de organisatie. Zo creëren we draagvlak en betrokkenheid binnen de hele Melkweg en zorgen we voor een integrale aanpak. 

Dit zijn onze DIG-uitgangspunten:

Wij zijn nieuwsgierig 
Iedereen mag zijn wie die is. We erkennen en horen elkaar, door goed naar elkaar te luisteren. We staan open voor zichtbare en onzichtbare diversiteit. We ervaren en leren van elkaar. 

Wij vieren verschillen 
We bieden diverse programmering aan, en staan open voor en werken samen met verschillende doelgroepen, subculturen en communities. We werken met verschillende partners en stimuleren hen ook om meer te leren over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid We zijn een lerende organisatie en we beschikken over de wendbaarheid om ons continu te blijven ontwikkelen. Wij zijn van mening dat keuzevrijheid bijdraagt aan een diverse en inclusievere Melkweg, mede door ruimte te bieden aan verschillende gebruiken en overtuigingen. Als voorbeeld: Jaarlijks kunnen medewerkers een vrije dag opnemen voor een feestdag naar keuze.  

We staan voor sociale veiligheid 
Onze gedragscode is de leidraad voor ons handelen en onze beslissingen en helpt om ons werk goed, zorgvuldig en integer te doen. We besteden aandacht aan een veilige en prettige werkomgeving, vrij van discriminatie en uitsluiting. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en bij aantoonbaar niet naleven van de regels wordt er gehandhaafd. Bij ervaringen met ongewenst gedrag als bijvoorbeeld pesten of discriminatie kan er contact opgenomen worden met de leidinggevende, een interne vertrouwenspersoon en/of externe vertrouwenspersoon.  

We staan voor gelijke kansen
Om iedereen gelijke kansen te bieden gaan we zo objectief mogelijk te werk in onze werving, selectie, interne doorstroom en promotie. We bieden (toekomstige) medewerkers kansen om zich binnen de organisatie te ontwikkelen en leiden intern op.