ANBI

 • Statutaire Naam:
  Stichting Melkweg
   
 • ANBI-Status:
  De Melkweg staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • RSIN of fiscaal nummer: 2959835
   
 • Financiële verantwoording:
  Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2020
   
 • Overige documenten:
  Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 tbv ANBI FC
  Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019 tbv ANBI FC
  Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020 tbv ANBI FC
  Melkweg Ondernemingsplan 2017 - 2020
  Melkweg Ondernemingsplan 2021 - 2024
   
 • Postadres: Lijnbaansgracht 234A 1017 PH Amsterdam
   
 • Telefoon: 
  +31205318181
   
 • Website:
  www.melkweg.nl
   
 • Algemeen mailadres:
  info@melkweg.nl
   
 • Doelstelling/Missie:
  De stichting heeft ten doel: - het organiseren en produceren van hoogwaardige activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij, op nationaal en internationaal niveau voor een breed publiek, met een speciale focus op vernieuwing, bevordering van experimenten en ruimte voor jong talent en subculturen; - het aanbieden van een stimulerende omgeving om zo bij te dragen aan het bevorderen van sociaal bewustzijn en sociale cohesie, interactie tussen verschillende publieksgroepen en met aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alle inkomsten van de stichting worden gebruikt om de missie te realiseren.
   
 • Hoofdlijnen beleidsplan:
  Zie pagina 3 in het document Stichting Melkweg Culturele Programmering voor de visie van de Melkweg en pagina's 6 t/m 9 voor wat betreft de programmering.
   
 • Bestuurssamenstelling:
  Stichting Melkweg kent een directeur-bestuurder, Laura Vogelsang, en een Raad van Toezicht. De RvT bestaat uit: Martin Plak (voorzitter), Lara Ankersmit, Pay Kolmüs, Valentijn Brouwer, Marieke van Well, David Lauwen en Pepijn Kuyper.
   
 • De RVT:
  Ontvangt geen vergoeding of vakantiegeld.
   
 • Uitleg:
  NVT
   
 • Beloningsbeleid directeur:
  Het beloningsbeleid is conform de 'Richtlijnen inzake beloning van directeuren' van de CAO NPF. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast. De algemeen directeur heeft een aanstelling voor onbepaalde duur. Melkweg doet uit hoofde van artikel 2:383 lid 1 BW geen opgaaf van de bezoldiging van de statutair algemeen directeur aangezien de opgave herleid kan worden tot één natuurlijk persoon.
   
 • Het personeel volgt:
  CAO Nederlandse Podia en -Festivals